Підписатися на новини

565

Правильник Уладу Пластунів Новаків

П  Р  А  В И  Л  Ь  Н  И  К

УЛАДУ ПЛАСТУНІВ НОВАКІВ І ПЛАСТУНОК НОВАЧОК

Правильник Уладу Пластунів Новаків і Пластунок Новачок є скла­дений для УПН і зобов’язує в однаковій мірі як пластунів новаків, так і пластунок новачок.  Лише у деяких питаннях розоміщено в Правиль­нику інші настанови для новаків та інші - для новачок. Ці місця виразно відмічені в Правильнику.

І.     О   С   Н   О   В   Н   І       П   О   Л   О   Ж   Е   Н   Н   Я

ВИЗНАЧЕННЯ УЛАДУ ПЛАСТУНІВ НОВАКІВ

Улад Пластунів Новаків - це, зважаючи на вік членів, перша вихов­на спільнота Українського Пласту, тобто спільнота дітей у віці від закінчених 6 до закінчених 11-и років.

МЕТА УЛАДУ ПЛАСТУНІВ НОВАКІВ

УПН дає дітям змогу якнайкраще та найповніше розвивати духові та фізичні сили згідно з ідейними основами Українського Пласту з до­помогою пластової методи, пристосованої до дитячого віку.  В УПН діти починають пластувати.

ОСНОВИ ВИХОВАННЯ В УЛАДІ ПЛАСТУНІВ НОВАКІВ

1. Новацька Обіцянка:

Обіцяю любити Бога й Україну,

помагати другим,

придержуватись Новацького Закону.

2. Новацький Закон:

1.      Новак любить Бога й Україну.

2.      Новак слухається батьків і виховників.

3.      Новак робить добрі вчинки.

4.      Новак додержується правил у грі.

5.      Новак старається бути щораз ліпшим.

3. Новацький Привіт: "Г о т у й с ь".

4. Пісня УПН:

Ми діти українські,

Ми юні, мов квітки,

Маленькі жовтодзюби,

Пластові новаки.

Як виростем великі, хоробрі вояки,

Відстоїм Україну від вражої руки.

Ми любим рідні хати,

Широкий степ і гай,

від Сяну до Кубані

Лежить наш рідний край.

НАПРЯМНІ ВИХОВНОЇ ДІЇ ТА ЗАСОБИ ВИХОВАННЯ В УЛАДІ ПЛАСТУНІВ НОВАКІВ

Напрямні виховання в УПН виростають з потреб виховувати характер на ідейних основах Українського Пласту і є зібрані у вказівках для новацьких виховників, а саме:

1.      розбудити любов до Бога та почуття приналежності до Українського Народу. Засоби: розповіді на релігійну та національну тематику, Новацька Обіцянка, Козацький Закон, Пісня УПН, добрий учинок, ук­раїнознавство, особистий приклад виховника, новацькі вмілості;

2.   розбудити почуття потреби взірцевої поведінки і вдоволення від добрих вчинків /моральне виховання/. Засоби: розповіді, добрий вчинок, Новацька Обіцянка, Новацький Закон, особистий приклад ви­ховника, життя серед природи;

3.      плекати здоровя та відповідну фізичну вправність, засвоїти потребу гіґієни. Засоби: практична гігієна, ігри, прогулянки, но­вацькі змаги, таборування, руханка, новацькі вмілості;

4.      розвинути співжиття в гурті: зберігання правил у грі, справед­ливість, правдомовність, життєрадісність, ввічливість, особиста та загальна дисципліна. Засоби: добрий вчинок, правила доброї пове­дінки, Новацька Обіцянка, ігри, прогулянки, змаги, табори, козаць­кі вмілості, пісні;

5.      плекати естетичний та художній смаки, мистецько-творчі заінтересування, здібності. Засоби: ввічлива поведінка, спос­тереження за життям серед природи, мистецтво, музика, спів, танок, самодіяльні ігри, новацькі вмілості, дитячі імпрези, казки;

6.      школити зарадність, усамостійнити новака в ділянці самообслу­говування. Засоби: праця над собою, а також для дому, рою, гнізда, пла­стової станиці , чергування, стійки, майстрування, ігри, життя серед природи, табори, новацькі вмілості, Новацький Закон;

7.      стимулювати новака до творчості та зацікавлення знаннями. Засо­би: новацькі вмілості, ігри, читання книжок, майстрування, Новаць­кий Закон, відвідування музеїв, звіринців, ботанічних садів;

8.      розвивати швидкість думки. Засоби: ігри, новацькі вмілості, сте­ження, прогулянки, таборування.

НОВАЦЬКІ ПРОБИ

1. Визначення проби:

Новацька проба - це доба новацького життя за програмою, поданою у вимогах проби.  В міру потреби й можливостей виховник може цю програму розширити в рамках виховної дії. Проба завершується новацьким змагом, в якому новак має продемонструвати засвоєння прикмет, знань і вмінь, що їх вимагає дана проба й загальні напрямні виховання в УПН, та наданням відповідного ступеня, згідно з новацьким звичаєм.

2. Поділ проб:

В УПН є три проби:

перша - на ступінь новака - жовтодзюба,

друга - на ступінь новака - юного орляти,

третя - на ступінь новака - орляти.

З. Новацька Обіцянка:

По складенню першої проби новак складає Новацьку Обіцянку й отримує новацьку відзнаку.

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПРАЦІ

УПН реалізує свої цілі за допомогою різних пластових занять, пристосованих до віку та середовища, у формі сходин роя, збірки гнізда, прогулянки, змагу, вогника, табору та ін. Основні елемен­ти занять з новаками - то ігри, розповіді та пісні.

Новаків організовують в роях на засадах добровільності та індиві­дуального добору під відповідним впливом виховника. Виховники підходять до виховників індивідуально й для єдності виховання спів­працюють з батьками новаків, з церквою та школою.

ІІ. У С Т Р І Й   У Л А Д У   П Л А С Т У Н І В   Н О В А К І В

ЧЛЕНСТВО В УПН

Кожний новак мусить належати до новацького роя в місцевості сво­го постійного проживання або до роя новаків великого віддалення, коли там, де постійно перебуває, немає пластового осередка.

ПРИЙНЯТТЯ ДО УПН

1.      Новака приймає гніздовий або впорядник самостійного роя.

2. Гніздовий розподіляє прийнятого новака до відповідного рою в порозумінні з дотичним впорядником.

З. До прийняття до УПН на прихильника треба:

а/ письмової згоди батька чи опікуна такого змісту:

З а я в а

1/ Знаю загально ідейні основи та виховні цілі Українсько­го Пласту й даю свою згоду на вступ мого сина /мо­єї доньки/ _______, народженого /-ої/ дня_______, до Гнізда Уладу Пластунів Новаків у ________________________________.

2/ Знаю, що передумовою приналежності до Пласту є знання української мови. Заявляю, що моя дитина знає українську мову та докладу максимуму зусиль, щоб вона її плекала та ви­вчала українознавство.

З/ Знаю, що регулярна участь у приписаних заняттях і табо­рах є основним виховним засобом і докладу всіх зусиль, щоб інші заняття моєї дитини були відповідно устійнені.

Місцевість, дата_________________________   Підпис___________

б/ бути здоровим /посвідка лікаря/.

в/ вміти говорити по-українському.

Перших 6-9 тижнів кандидат є прихильником, він не може но­сити новацького однострою й не платить внесків.

4. Потім складає заяву вступу:

"Хочу бути добрим пластуном новаком.  Прошу прийняти мене до новацького гурту".

Заяву вступу переводить гніздовий під час збірки чи інших занять гнізда.  На це заняття прихильник приходить перший раз в однострої.

5. Після складення заяви вступу прихильник стає пластуном новаком. Він має право носити однострій, ройову й гніздову відзнаки /не може носити новацької відзнаки - орлятка/.  Дата складення заяви вступу вважається датою прийняття до УПН.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СХЕМА

1. Передумови заснування новацької частини:

а/ наявність кваліфікованого виховника, що заявить свою готовніть згуртувати дітей і вести з ними виховну працю,

б/ зголошення організації новацької частини кошовим або провідником пластового осередка до крайової пластової старшини,

в/ уповноваження крайової пластової старшини до заснування новацької частини.

2. Рій:

Основною виховною одиницею УПН є рій, що складається з 6 - 10 чле­нів.  Новацький рій - це добровільне згуртування хлопців або дів­чат /де нема відповідної кількості дітей, допускається створення мішаного рою/.  Рій очолює ройовий - новак, що допома­гає впорядникові в праці рою.  Ройового призначує впорядник. У старших роях впорядник може підготувити вибір ройового.  Ройовий переобирається приблизно щопівроку.  В міру потреби можна призна­чити або вибрати заступника ройового.

Рій має в гнізді своє порядкове число, яке призначає гніздовий.  Кож­ний рій вибирає собі назву - символ. Це може бути назва рослини чи тварини (можна обирати назву і з уявного світу) і повинна бути пов’язана з назвою гнізда.  Гніздовий затверджує назву - символ.

Гасло роя - це слово, коротке речення чи вигук, що має зв’зок із символом рою.

3. Гніздо:

Два, три або чотири новацькі рої, що діють в тій самій або поблизькій місцевості, творять гніздо. Гніздо є самостійною устроєвою оди­ницею УПН і входить як пластова частина в склад коша пластунів чи коша пластунок.

Кожне гніздо має свою назву та порядкове число.  Назва гнізда взя­та з природи або уявного світу.  Вона в’яже в логічну й естетич­ну цілість назви роїв /наприклад, рої: Зайчики й Лисики, гніздо: Лі­сові Мандрівники; рої: Очайдушки й Мавки, гніздо: Лісова Поляна/.

Крайова пластова старшина затверджує назву гнізда.  Порядкове чис­ло гнізда в краї /непарні числа для УПН-ів, парні для УПН-ок, арабськими цифрами/ надає крайова пластова старшина при затвердженні.

4 . Самостійний рій:

Якщо новацький рій діє самостійно і нема можливості включити його до гнізда, тоді такий рій вважається такою ж самостійною устроєвою оди­ницею УПН як гніздо.  Самостійний рій має свою назву - символ /як звичайний рій новаків/ та при затвердженні одержує порядкове число /римське, на відміну від гнізда/ від крайової пластової стар­шини.  Права й обов’язки гніздового переходять на впорядника самостійного рою.

Існування самостійного рою є перехідовою організаційною формою, поки постане другий рій, що дасть нагоду для створення гнізда.

5. Вимоги затвердження новацької частини:

а/ ведення праці згідно інструкцій,

б/ систематичне надсилання звітів та членського внеску принаймні впродовж 6-ох місяців,

в/ запропонування назви частини разом з умотивуванням цієї назви, як і подання огляду дотогочасної діяльности,

г/ опінія кошового,

д/ виповнення та пересилання реєстраційного листка.

6. Розв’язання новацької частини:

Крайова пластова старшина може розв’язати новацьку частину на про­позицію кошового або провідника пластового осередка, а також з влас­ної ініціативи, коли:

а/ немає гніздового або виховників, які проводили б працю в частині та відповідали за неї,

б/ частина веде діяльність, невідповідну до зобов’язуючих приписів,

в/ брак членів /у випадку, коли із зменшенням числа членів залишиться тільки один рій, гніздо може існувати в такому стані ще впродовж року; якщо гніздо не доповниться до того часу другим роєм, воно перестає існувати/.

Майно розв’язаної частини переходить у власність місцевого коша чи місцевого пластового осередка.

ВИХОВНИЙ ПРОВІД В УПН

 

1. Впорядник  рою.

Впорядник, "братчик", і впорядниця, "сестричка", ведуть виховну працю в  роєві.

Впорядником може бути пластун, який відповідає таким вимогам:

а/ віком 16 або більше років, має ступінь розвідувача,

б/ закінчив успішно вишкіл на впорядника УПН /добуття дотичного ступеня Кадри Виховників/ згідно з програмою, прийнятою Голов­ною Пластовою Булавою,

в/ є зразковим у розумінні й реалізації пластового обов'­язку "жити за пластовим законом".

В окремих випадках виконуючим обов'язки /в. о./ впо­рядника може бути:

а/ пластун-розвідувач, якому виповнилось 14 років і який успішно відбув підготовчий курс новацьких виховників,

б/ член Пластприяту, що успішно закінчив вишкіл на впорядника УПН.

2. Гніздовий.

Гніздовий - то організатор, керівник та головний виховник гнізда, покликаний крайовою пластовою старшиною на пропозицію кошового. Гніздовий відповідає таким вимогам:

а/ то - старший пластун або пластун сеньйор,

б/ успішно закінчив вишкіл на гніздового /добуття дотичного ступеня Кадри Виховників/ згідно з програмою, прийнятою Головною Пластовою Булавою.  Виконуючим обов’язки /в. о./ гніздового може бути пластун, що закінчив успішно вишкіл на впорядника /добуття дотичного ступеня Кадри Виховників/,

в/ виявляє зразкове розуміння в реалізації пластового обов’язку “жити за пластовим законом”,

ґ/ підписав заяву гніздового.

Гніздовий відповідає за свою працю перед кошовим.  Гніздового звіль­няє крайова пластова старшина на пропозицію кошового та в винятко­вих випадках з власної ініціативи.

Права й обов’язки гніздового:

а/ керувати життям гнізда згідно до зобов’язуючих інструкцій УПН,

б/ добирати й подавати кошовому на призначення чи звільнення новацьких впорядників, видавати про них опінію,

в/ вести постійний дошкіл впорядників, збирати досвід праці гні­зда й подавати його до загального користування,

г/ спільно з впорядниками гнізда планувати працю роїв,

ґ/ перевіряти працю роїв,

д/ приймати, звільняти та усувати новаків з гнізда на пропозицію новацьких впорядників,

е/ надавати роям порядкові числа в гнізді, затверджувати ройові назви, знамена та тотеми роїв,

є/ приймати Новацьку Обіцянку та надавати ступені новакам,

ж/ проводити зустрічі з батьками новаків для обміну думками на виховні теми, інформувати їх про намічений план праці гнізда й організувати допомогу для впровадження цього плану,

з/ репрезентувати гніздо.

Гніздовий звітує через кошового, як приписано крайовою пластовою старшиною.

3. Впорядник самостійного рою.

Якщо новацькии рій дїє самостійно, тоді впорядник рою підписує заяву гніздового й переглядає його права й обов’язки.

4. Ланка впорядників гнізда.

Всі впорядники гнізда творять ланку впорядників гнізда, яка працює під проводом гніздового. Завдання ланки впорядників: складання планів праці, обговорення програм сходин в окремих роях, обмін досвідом та спостереженнями щодо поведінки новаків, ознайомлення з методичною літературою та полагодження обіжних виховних справ гнізда.

Якщо в станиці є більше гнізд, то праця виховників усіх гнізд координується Кадрою Новацьких Виховників.

5. Опікун гнізда.

В міру потреби гніздовому помагає опікун гнізда, старша віком особа.

Права й обов’язки опікуна:

а/ опікун має право дорадчого голосу в справах гнізда,

б/ співпрацювати з новацькими виховниками в справах гнізда, що потребують помочі або поради.

6. Крайовий референт новаків.

Новацькі справи в булаві крайового коменданта пластунів веде крайо­вий референт новаків. Його покликає крайова пластова старшина на внесення крайового коменданта пластунів. У малих чисельно кра­йових пластових організаціях діловодства крайового референта нова­ків і крайової референтки новачок можуть бути ведені спільно однією особою. Крайовий референт новаків є старший пластун або пластун сеньйор, що має принайменш успішно закінчений вишкіл на гніздово­го /добуття дотичного ступеня Кадри Виховників/. Крайовий рефе­рент новаків може взяти собі співробітників з Орлиного Круга за згодою крайового коменданта пластунів.

Права й обов’язки крайового референта новаків:

а/ керувати працею частин УПН у даній країні згідно із зобовязуючими напрямними праці,

б/ оцінювати внески місцевих пластових проводів на призначення й звільнення гніздових або з власної ініціативи пропонувати звільнення гніздових,

в/ вести нагляд над точним виконанням праці покликаних ним ді­ловодів,

г/ подавати гнізда до затвердження крайовому комендантові пластунів,

ґ/ перевіряти діяльність частин УПН,

д/ дбати про вишкіл і дошкіл новацьких виховників на терені краю,

е/ брати участь у засіданнях крайової пластової старшини, коли на порядку нарад є новацькі справи, як дорадник крайового комендан­та пластунів.

7. Пластунки - виховниці в частинах новаків.

Пластунки, яким виповнилось 16 років, можуть вести працю в хлопчачих новацьких частинах, якщо мають відповідний вишкіл /добуття дотичного ступеня Кадри Виховників/.  Перед започаткуванням такої праці вони повинні отримати на це дозвіл кошової.  Вони ведуть працю й відбувають вишкіл згідно із зобов’язуючими інструкціями УПН-ів.

ПОХВАЛИ

Гарні вчинки новаків відзначаються такими похвалами:

Усна похвала впорядника в присутності роя.

Усна похвала гніздового в присутності гнізда.

Письмова похвала крайового референта новаків.

Кожну похвалу вписується до книги роя й гнізда.

ПЕРЕСТОРОГИ

Засобом для подолання проявів неслуху та поганої поведінки новаків є перестороги виховників. Якщо принаймні три пересто­роги впорядника і три перестороги гніздового не принесуть успіху, тоді, за попереднім порозумінням з батьками, новака можна усуну­ти з частини.  Може це зробити гніздовий за відомом і згодою ко­шового.  Усунений новак може бути знову прийнятий без втрати попередньо набутого новацького ступеня.  Про кожну пересторогу впорядник повідомляє гніздового, а гніздовий про кож­ну надану ним пересторогу повідомляє кошового і батьків новака. Перестороги можна вписувати до книги рою для пам’яті, зазначуючи дати та причини їх застосування.

НОВАЦЬКИЙ ПРИВІТ

"ГОТУЙСЬ!"  Новаки в однострої під час вітання підносять до висо­ти надпліччя зігнуту в лікті праву руку, середущий та вказівний пальці якої укладені у вигляді літери "V", а решта пальців складені в долоні. Випрямлені пальці символізують любов до Бога й України.

КОЛІР

Основний колір в УПН - жовтий /відтінь ч. 444 ДМЦ/.

ЗНАМЕНА Й ТОТЕМИ

1. Ройове знамено /хоруговка/ - жовтий прапорець із зеленою сильветкою символу рою у формі рівностороннього трикутника з підставою 25 цм і висотою З0 цм.  Висота сильветки: 12 1/2 цм. Знамено роя прив’язуємо до палиці висотою 120 цм жовтими мотузками або стя­жечками, пришитими до коротшого боку. Опікується ним ройовий.

2. Ройовий тотем - зображення символу рою, прикріплене до палиці у верхній її частині /див.: Сірий Орел Денис, "Майстрування", Бібліотечка ВОР чч. 6 і 7/.  Довжина палиці така, що висота ціло­го тотему є 120 цм.  Тотемом опікується член рою, гідний такого обов’язку.

3. Гніздове знамено - жовте прямокутне полотнище розміром 50 цм Х 70 цм. На його правому боці нашита новацька відзнака роз­міром 20 цм. Наліво від неї число гнізда, направо - літера "Н", а нижче - назва гнізда.  Висота цифр числа гнізда та літери "Н" 10 цм. Висота літер назви гнізда пропорційна до величини знамена та до довжини назви.  Барва числа і літер - зелена. По лівому боці знамена нашиваються символи роїв гнізда; їх розміри такі, як на ройових знаменах. Знамено гнізда прив’язуємо до палиці завви­шки 150 цм. жовтими мотузками або стяжечками, пришитими до лі­вого краю знамена.  Гніздовий прапор вживається на збірках і висту­пах цілого гнізда.  Гніздовим знаменем опікується найкращий із ройових.

4. Гніздовий тотем - це зображення символу або назви гнізда, прикріплене до палиці у верхній її частині.  Довжина палиці така, що висока цілого тотему є 150 цм.  Новак, гідний такого обов'яз­ку, носить гніздовий тотем і опікується ним.

РОЙОВЕ ЗНАМЕНО

ГНІЗДОВЕ ЗНАМЕНО

ГНІЗДОВЕ ЗНАМЕНО /лівий  бік/

КНИГОВЕДЕННЯ В УПН

1. В рої:

а/ Книга рою - це записник впорядника, в якому нотуються список членів роя, їхні особисті дані, фіксується присутність нова­ків на заняттях, сплачування внесків, план праці рою та його виконання, завваги щодо праці рою, характеристику членів рою тощо.

б/ Хроніка роя - її веде кожний рій під наглядом і за співпрацею впорядника.

2. У гнізді:

а/ Книга гнізда - записник гніздового, в якому нотується вся пра­ця гнізда, праця ланки впорядників гнізда, каса, майно, листу­вання тощо.

б/ Хроніка гнізда - хроніку ведуть новаки під наглядом визначено­го виховника.

ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ

Членські внески є одним із виховних засобів в УПН.  Новак починає особисто платити внески з часу набуття формального членства в УПН, тобто від складення заяви вступу. Розмір внесків визначає крайова пластова старшина. Частина вплачених внесків обов'язково залишається у касі рою і у касі гнізда для навчання обходитися з грішми.

 

 

 
1joomla.ru

Joomla